Photo
Họ và tên Nguyễn Huyền Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 33820 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Trần Minh Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Linh_Phap
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 256 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Lợi
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1090 (xem chi tiết)