BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch công đoàn : Trần Thị Khánh Hằng. Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1969. Nguyên quán : Nam Lợi - Nam Trực - Nam Định. Trú quán : Nam Tiến - Nam Trực - Nam Định. Ngày vào ngành : 15 tháng 8 năm 1989. Ngày vào Đảng cộng sản Việt nam : 28 tháng 7 năm 20001. 2. Phó chủ tịch công đoàn : Nguyễn Thị Trang. Sinh ngày 17 tháng 3 năm 1989. Nguyên quán : Nam Lợi - Nam Trực - Nam Định....