Gốc > Giáo án > (32 bài)

Word-logo-small

LONG VOWEL /u:/

Ngày gửi: 2016-08-26 16:19:10

Word-logo-small

SHORT VOWEL /ʊ/

Ngày gửi: 2016-08-26 16:18:04

Word-logo-small

LONG VOWEL /ɔː/

Ngày gửi: 2016-08-26 16:04:48

Word-logo-small

SHORT VOWEL /ɒ/

Ngày gửi: 2016-08-26 09:54:59

Word-logo-small

SHORT VOWEL /ʌ/

Ngày gửi: 2016-08-24 15:28:50

Word-logo-small

LONG VOWEL /ɑː/

Ngày gửi: 2016-08-24 15:27:33

Word-logo-small

SHORT VOWEL /æ/

Ngày gửi: 2016-08-24 10:20:41

Word-logo-small

SHORT VOWEL /e/

Ngày gửi: 2016-08-24 10:13:04

Word-logo-small

SHORT VOWEL I

Ngày gửi: 2016-08-24 07:36:02

Word-logo-small

LONG VOWEL I

Ngày gửi: 2016-08-24 07:35:13

Thumbnail

Cách phát âm chữ W trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-18 14:44:51

Thumbnail

Cách phát âm chữ V trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-18 14:43:55

Thumbnail

Cách phát âm chữ U trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-14 21:29:46

Thumbnail

Cách phát âm chữ S trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-14 21:28:30

Thumbnail

Cách phát âm chữ R trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-13 07:46:08

Thumbnail

Cách phát âm chữ Q trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-13 07:45:08

Thumbnail

Cách phát âm chữ P trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-12 20:18:05

Thumbnail

Cách phát âm chữ O trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-12 20:16:55

Thumbnail

Cách phát âm chữ N trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-12 07:29:01

Thumbnail

Cách phát âm chữ M trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-12 06:17:41

Thumbnail

Cách phát âm chữ L trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-12 06:16:48

Thumbnail

SHWA

Ngày gửi: 2016-08-10 15:16:58

Thumbnail

Cách phát âm chữ J trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-10 07:03:06

Thumbnail

Cách phát âm chữ I trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-09 11:43:59

Thumbnail

Cách phát âm chữ H trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-09 11:42:02

Thumbnail

Cách phát âm chữ G trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-08 07:53:28

Thumbnail

Cách phát âm chữ F trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-08 06:24:29

Thumbnail

Cách phát âm chữ E trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-07 13:17:47

Thumbnail

Cách phát âm chữ D trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-07 08:38:21

Thumbnail

Cách phát âm chữ C trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-06 16:03:07

Word-logo-small

Cách phát âm chữ B trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-06 09:22:53

Word-logo-small

Cách phát âm chữ A trong tiến...

Ngày gửi: 2016-08-06 09:09:44