BÀI VIẾT  (27 bài)

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI NĂM

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI NĂM Phần Lịch sử và Địa lí Phần lịch sử : Điền thời gian hoặc sự kiện vào chỗ trống cho thích hợp : TT Thòi gian Sự kiện Ý nghĩa 1 5/6/1911 ................................ ................................ .................................................... .................................................... .................................................... 2 ...

Thành viên tích cực